Farmakopé

Sammanställning av olika aktiva substanser och vad de andvänds till.

Här beskrivs de aktiva substanserna och hur de ska doseras. Om du använder ett färdigblandat preparat avsett för bruk i dammar eller akvarier, hänvisas till dosering som anges på förpackningen.

Acriflavin

Behandlar encelliga utvärtes parasiter, bakterier och svamp. Kan även ha en positiv effekt på vissa virus. Acriflavin färgar vattnet gult under behandling. En del växter är känsliga och det är rekommenderat att behandla i separat sjuktank. Går att kombinera med salt. Acriflavin har en relativt lång nedbrytningstid i vattnet och efter behandling ska man byta minst 20% av vattnet. Går även att filtrera ur med aktivt kol.

 • För långtidsbad; dosera 5 mg/ liter vatten i 3 – 5 dygn. Eller 10 mg/ liter i 2 dygn, därefter byt vatten.
 • Korta bad; 10 mg/ liter i 2-3 timmar 

Färdigblandade kommersiella preparat finns med eller utan andra verksamma substanser. Användes dessa, följ dosering och rekommendationer på förpackningen. Notering: Många parasiter och bakterier har utvecklat resistens mot Acriflavin.

Antibiotika

Undvik att använda antibiotiska preparat med tanke på uppkomsten av resistenta bakterier. Behandla alltid hela kuren ut så att alla bakterier säkert har dött. Minitemperatur för behandling är 16 grader. Under 16 grader sker läkning så pass sakta att en infektion lätt kan få fäste igen. För bästa resultat behandla vid vattentemperatur 20 – 26 grader.

Att tänka på:
 • Dosering i fodret kan vara knepigt då sjuka fiskar inte alltid har så god aptit.
 • Antibiotika i vattnet kan döda filterbakterierna med dålig vattenkvalitet som följd. Behandla därför alltid i separat tank. Håll upp med matning och ha noga koll på vattenvärdena.
 • Behandling genom injektion är bästa sättet att säkerställa att fisken får i sig rätt dos antibiotika. Medför dock en viss stress då man måste fånga in och bedöva fisken vid varje gång. Vissa antibiotika kan orsaka skador på omgivande vävnad och stora doser bör delas upp på två injektionsställen om man injicerar intramuskulärt.
 • Antibiotika kan ge allergiska reaktioner som oftast yttrar sig som nässelfeber. Behandling bör avslutas/bytas till annan antibiotika vid minsta tecken på nässelutslag.

Amoxicillin

Amoxicillin är aktivt mot grampositiva kocker och stavar, gramnegativa kocker samt ett stort antal gramnegativa stavar. Finns som aktiv substans i en rad olika godkända antibiotika. Används inte så ofta då det har gett en del allergiska reaktioner.

 • I foder; 50 mg Amoxicillin per kg kroppsvikt varje dag i 14 dagar. 
 • Injektion; 12 mg Amoxicillin per kg kroppsvikt 1 gång intramuskulärt.

Doxycyclin (Ronaxan®)

Doxycyklin är verksamt mot vissa aeroba och anaeroba grampositiva och gramnegativa bakterier. Doxycyklin är även verksam mot spiroketer och vibrioner samt mot Ehrlichia, Mycoplasma och Clamydia.

 • I foder; 2 – 4 mg Doxycyclin per kg kroppsvikt varje dag i 14 dagar

Enrofloxacin (Baytril®)

Enrofloxacin är ett populärt bredspektrumantibiotika och används för att behandla grampositiva och gramnegativa bakterier. 

 • Injektion; 10 mg enrofloxacin per kg kroppsvikt var 3:dje dag, 3 gånger. 
 •  14 mg enrofloxacin per kg kroppsvikt varannan dag, 5 gånger .
 • I foder; 5 mg enrofloxacin per kg kroppsvikt varje dag i 14 dagar
 • Långtidsbad; 1 mg enrofloxacin per liter vatten i 5 dagar
 • Kort bad; 3 mg enrofloxacin per liter vatten i 3 timmar, dagligen i 1 vecka 

 Baytril®Vet injektionsvätska håller ett högt pH, kring 12 och kan ge färgförändringar i huden på injektionsstället. Kan även om det injiceras på ställen där det absorberas dåligt, orsaka svåra skador i vävnaden med celldöd som följd. Dela därför alltid upp större doser på två injektionsställen.

Nifurpirinol (Aquafuran®, Furanol®)

 Effektivt antibakteriellt medel speciellt för behandling av fisk. Är inte receptbelagt och finns att köpa i akvariehandeln. Är cancerogent för människa. Undvik hudkontakt och använd med försiktighet. Är mindre aktivt i starkt ljus så behandling sker bäst i en mörk tank.

 • I foder; 5 mg Nifurpirinol per kg kroppsvikt varje dag i 14 dagar
 • Långtidsbad; 0,1 mg nifurpirinol per liter vatten i 3 dagar
 • Kort bad; 2 mg nifurpirinol per liter vatten i 15 minuter, varje dag i 1 vecka.

Oxytetracycline (Terramycin®, Engemycin®)

Oxytetracyklin är verksamt mot aeroba och anaeroba grampositiva och gramnegativa bakterier. Vissa bakterier har visat resistens. Immunosuppressiv. Upptag minskar i hårt vatten och är mindre aktivt i stark ljus.

 • I foder; 60 mg Oxytetracyklin per kg kroppsvikt varje dag i 14 dagar
 • Injektion; 25 mg Oxytetracyklin per kg kroppsvikt intramuskulärt eller Intraperitonealt i tre dagar.
 • Långtidsbad; 50 mg Oxytetracyklin per liter vatten i 2 dagar
 • Kort bad; 100 mg Oxytetracyklin per liter vatten i 1 timme, varje dag i 1 vecka.

Sulfadiazine-Trimethoprim (Tribrissen®)

Kombinationen trimetoprim/sulfadiazin har ett brett antibakteriellt spektrum, som omfattar de flesta grampositiva och gramnegativa bakterierna.

 • I foder; 60 mg sulfa per kg kroppsvikt varje dag i 14 dagar.
 • Injektion; 25 mg sulfa per kg kroppsvikt Intraperitonealt i 3 dagar
 • Bad; 20 mg sulfa per liter vatten i 12 timmar.

Chloramine-T

Behandlar encelliga utvärtes parasiter, bakterier och svampangrepp. Sänker effektivt bakteriehalten i vattnet och kan även användas för att desinficera redskap. Chloramine-T används mestadels för att behandla hela dammen. Verkningsgraden är beroende av vattnets hårdhet och pH-värde och dosering kan anpassas om man vet GH och pH. Se tabell nedan.

 Tabell: dosering Chloramine-T 
pH Mjukt vatten Hårt vatten
6 2.5 mg/ liter 7 mg/ liter
6.5 5 mg/ liter 10 mg/ liter
7 10 mg/ liter 15 mg/ liter
7.5 18 mg/ liter 18 mg/ liter
8 20 mg/ liter 20 mg/ liter
8.5 25 mg/ liter 25 mg/ liter

Välj om möjligt ett annat behandlingsalternativ om vattnet är mycket mjukt och ligger på ett pH under 7. Är man osäker börja alltid med den lägsta doseringen eller följ fabrikatörens rekommendationer.

 • För behandling mot bakterier i hela dammen; 2mg/liter dagligen i tre dagar. 
 • För reducering av parasiter (ej vita prick eller någon av kräftparasiterna) i hela dammen; 4 mg/liter dagligen i tre dagar. Kan repeteras efter 7 dagars uppehåll. Byt 20 % av vattnet mellan behandlingarna. 
 • Korta bad; kan fungera om man inte vill behandla hela dammen. Dosering efter tabell nedan i 60 minuter.

Notering: Chloramine-T bryts ner av solljus och ska förvaras mörkt och svalt. Undvik kontakt med ögon och hud. Kan kombineras med salt. Får däremot inte användas ihop med preparat innehållande formalin eller benzalkonklorid (Roccal®). Bör heller inte användas om man har metall delar i vattnet. Släck alla UV-lampor under hela behandlingstiden. Stäng eller kör bypass på biofilterna de första 6 timmarna av behandlingen vid hög dosering eller mjukt vatten. 

Diflubenzuron (Dimilin®)

Används för att bekämpa flugor i stallmiljö. Hämmar produktion av ämnet chitin som behövs för att bygga upp leddjurs kroppshölje. Redan färdigutvecklade individer påverkas ej men larvstadier dör pga oförmåga att bilda ’skal’. Ofarligt för människor och andra djur. Idag finns preparat avsedda för bruk i dammar där det används för att bekämpa Argulus (karplus), Lernea (ankarmask), Ergasilius och Piscicola (fiskigel)

För färdiga preparat avsedda för dammar, följ doseringsanvisningar på förpackningen. Dosering aktiv substans: 0,02 mg diflubenzuron/ liter vatten. Diflubenzuron har en lång nedbrytningstid och efter en vecka finns fortfarande ca 75% av dosen kvar i vattnet. En till två behandlingar med 10 till 14 dagars mellanrum bör räcka för att döda alla stadier av parasiterna i dammen.

Fenbendazole (Axilur®) och Flubendazole (Flubenol®)

Effektivt för bekämpning av gäl- och skinnmask samt inälvsmask. Är ursprungligen ett avmaskningsmedel för katt och hund. Börjar även komma produkter speciellt anpassade och godkända för behandling av koi. 

 • Hela dammen; 1 mg fenbendazole eller flubendazole per liter vatten.
 • I foder; 50 mg  fenbendazole eller flubendazole per kg kroppsvikt varje dag i 2 veckor. OBS! aktiv substans.

Notering: Guldfisk har sämre tolerans mot Fenbendazole och Flubendazole än koi och det är rekommenderat att sänka doseringen. Verksamt vid alla temperaturer och låg dosering kan kombineras med salt. Viss resistens har visat sig vid lägre dosering på importerad koi.

Flubenol: Dosera 2 – 6 gram  Flubenol 5% per 1000 liter vatten 1 – 2 ggr med 1 vecka emellan. Äggläggande parasiter kan behöva behandlas ytterligare. Observera att hög dos kan trigga fram andra parasiter. Den lägre doseringen fungerar men det tar längre tid för maskarna att dö av.

Formalin 30 – 40%

Formalin är formaldehydgas löst i vatten. Behandlar encelliga utvärtes parasiter men kan även ha en viss effekt på gäl- och skinnmask. Formalin är även ett bra antibakterie och svampmedel. Blir giftigare i mjukt vatten och högre temperatur. Under 10 grader blir formalinet verkningslöst. Formalin förbrukas på organiskt material i dammen och finns kvar i vattnet 1 – 5 dygn, beroende på hur rent vatten man har.

 • Långtidsbad, behandling av hela dammen 0,02 ml formalin/ liter. 
 • Kort bad 0,150 ml/ liter i 30 minuter. Dosering över 0,025 ml dödar nitrifikationsbakterier. 

Notering 1: Formalin är mycket giftigt, irriterar förutom huden, även ögon och luftvägar. Är också allergi- och cancerframkallande och bör endast användas i väl ventilerade utrymmen.  Det är brandfarligt och kan reagera häftigt med andra ämnen. Förvaras mörkt. Innan användning kontrollera så att det inte bildats paraformaldehyd, en vit utfällning i flaskan. Formalinet är då oanvändbart och ska kasseras.

Notering 2: Eftersom formalin förbrukar syre i vattnet ska man inte använda det om man har en salthalt över 0,1% i vattnet. Undvik behandling med formalin om fiskarna har öppna sår. 

Formalin/Malakit grön

Förkortas FMG/FMC och är en kombination av formalin och malakitgrön. Är effektivt mot de flesta parasiter, speciellt vita prick och svampinfektioner. Det finns olika recept men en lämplig blandning är 5 gram malakitgrön per liter formalin. Förr tillsatte man även methylenblått som en tredje komponent och blandningen kallades då FMC.

 • För behandling av hela dammen; 0,02 ml/ liter. Kort bad; 0,150ml/liter. Behandlingen kan upprepas upp till 3 gånger med 5 till 7 dagars mellanrum.

Doseringen är baserad på receptet ovan, 5 g malakitgrön/liter formalin. Används färdigköpta blandningar följer man doseringsanvisningarna på förpackningen. Stäng av UV-lampor, ozon och proteinskummare under hela behandlingstiden. 

Notering: Förvaras mörkt och svalt. Både formalin och malakitgrön blir giftigare i mjukt vatten och högre temperatur. Ska ej användas i dammar med en salthalt som överstiger 0,1%. 

Se mer under Formalin respektive Malakitgrön. 

Jodopax®

Finns receptfritt på Apoteket. Verksam substans är jod 1%. Används för desinficering av sår. Kan irritera huden så applicera sparsamt med en tops endast på såret. Upprepa max 2 – 3 ggr i veckan. 

Notering: Går ej att kombinera med väteperoxid då dessa två tar ut varandra och därmed mister sina decinficerande egenskaper.

Kaliumpermanganat (KMnO4)

Är aktivt mot utvärtes parasiter (ej Vita prick), vissa svamp och bakterieangrepp. Kaliumpermanganat oxiderar organiskt material och förstör cellernas membran. KMnO4 färgar vattnet violett som sedan övergår till brunt efterhand som det oxideras till mangandioxid, MnO2.

 • Hela dammen; finns olika bud på 1,5 till 2 mg KMnO4 per liter vatten. Istället ska man kanske se på tiden som det är aktivt i vattnet innan det oxiderats upp. Man rekommenderar fyra till sex timmar för att parasiter som gäl och skinnmask ska förgöras. Om vattnet skiftar färg till brunt redan första timmen kan ytterligare en full dos hällas i. Blir vattnet brunt efter 2 – 3 timmar kan en halv dos hällas i. Dock krävs att man har koll på fiskarna. Vid akut syrebrist kan 3% väteperoxid användas med en dosering av 0,05 ml / liter vatten.
 • Olika bad; här finns också flera recept. En del avråder helt från bad med Kaliumpermanganat då det kan leda till förluster om fisken är i dålig kondition. Utifrån detta kanske det är vettigt att välja någon av de mildare doseringarna.
Korta bad
200 mg / liter vatten i 3 min
100 mg / liter vatten i 5 min
10 mg / liter vatten i 15 min

Observera att kaliumpermanganat i färgar vattnet mycket starkt. Om man har en sockhåv kan man låta fisken vara kvar i denna under tiden den badas. Annars använd inte mer vatten än att du lätt kan hitta och få upp fisken från badet igen. Viktigt att man inte överskrider angiven tid!

Notering: Kaliumpermanganat förbrukar massor av syre i vattnet. Se därför till att ha mycket extra syre tillsatt under behandling. Undvik att behandla vid vattentemperaturer över 20 grader. Går att kombinera med salt, men tänk på att salt bidrar med ökad syrebrist. Vid pH över 8 kan manganoxid bildas på gälfilamenten som ytterligare försvårar syreupptag. Mer syrekrävande fiskarter som stör, klarar inte behandling med Kaliumpermanganat. Även koi med nedsatt gälfunktion kan ha svårt att överleva och man bör i sådana fall överväga en mindre ansträngande behandlingsmetod.

Kopparsulfat (CuSO4)

Kopparsulfat kan användas mot utvärtes bakterieinfektioner (Flavobacterium ), svamp (Saprolegnia ) och diverse parasiter (Oodinium). Används inte så mycket idag men finns fortfarande i en del fiskmediciner inom akvaristiken. Kopparsulfat är mycket giftigt och kräver exakt dosering. Minsta lilla överdos kan bli ödesdiger.

 • Hela dammen; 0,2 mg koppar/ liter vatten. 
 • Kort bad; 50 mg koppar/ liter vatten i 15 minuter.

Notering: Alger och molusker (sniglar) är exstremt känsliga för koppar. Koppar är mindre aktivt i höga pH-värden och verkningsgraden minskar också om det finns mycket organiskt material i vattnet. Aktivt kol används för att avbryta behandling.

Lufenuron (Program®)

Avlusningsmedel för katter och hundar som även kan användas för att bekämpa kräftdjursparasiter på koi. Lufenuron är en chitin-blockerare och fungerar på samma sätt som Diflubenzuron.

 • Långtidsbad; 0,09 mg lufenuron/ liter vatten.

Notering: Att behandla en hel damm med Lufenuron är ganska oekonomiskt. Fiskar som är hårt angripna kan behandlas i sjuktank medan man kan välja annan behandling för själva dammen. Alternativt välj ett preparat framtaget för att andvända i dammar.

Malakitgrön

Malakitgrön är ett lättflyktigt gönt pulver som finns i olika kvalitet. Till fisk använder man enbart den zinkfria varianten. Är speciellt effektivt mot svampangrepp men kan också behandla encelliga parasiter. Malakitgrön kan även användas till sårbehandling och decinfisering av fiskrom i odlingar. Finns att köpa färdigblandade koncentrat i flytande form. Följ då doseringsanvisningarna på förpackningen.

 • I dammen; behandling är 0,15 mg malakitgrön per liter vatten. 
 • Kort bad; 60 mg malakitgrön per liter vatten i 30 minuter, 2 ggr per vecka. 
 • För decinficering av fiskägg; 10 mg per liter vatten i 10 minuter. 
 • Till sårrengöring använd en 0,5 %-ig lösning eller koncentrat om du använder färdigblandad produkt. 

Notering: Malakitgrönt är cancerframkallande och teratogent (orsakar skador och missbildningar på foster) Det tränger in och stannar kvar länge i vävnader och upprepade behandlingar kan bidra till skadlig accumulation i kroppen. Malakitgrön blockerar syreupptaget i gälarna och ökad syretillsättning hjälper alltså inte vid en överdos. Malakitgrönt bryts ner av ljus så UV-lampor måste stängas av under behandling. Aktivt kol kan användas för att avbryta behandling. Kan kombineras med salt. 

Metylenblått

Används som långtidsbad mot svampinfektion på fiskägg. Metylenblå kan även användas för att häva nitritförgiftning.

Korta bad: 2 mg methylenblå per liter vatten. Ej att rekommendera i dammar då methylenblått är mycket giftigt för nitrifikationsbakterier.

Praziquantel (Droncit®)

Avmaskningsmedel för katt och hund. Effektivt mot Gäl- och skinnmask samt inälvsmask på koi. Praziquantel finns som aktiv subsans i vissa mediciner inom akvaristiken och nu även i preparat för dammar.

 • Långtidsbad; 4 mg Praziquantel per liter vatten i 1 dag. 
 • I foder; 3 g praziquantel per kg foder i två veckor.

Notering: Går att kombinera med salt. Verksamt vid alla temperaturer. Kan orsaka irritation i skinnet på känsliga fiskar.

Salt (NaCl)

Vanligt salt utan tillsatser som jod eller klumpförebyggande medel, kan användas för behandling av framför allt stress men även svamp och parasiter. Många använder salt konstant i dammen vilket har både för och nackdelar.

 • Hela dammen; 1 – 3 g salt per liter vatten. Om salt används konstant i dammen bör den lägre doseringen användas. Tillfälligt för att motverka stress kan man köra på högre. Mot svamp och encelliga parasiter 3 – 5 g per liter vatten i 14 dagar.   
 • Långtidsbad; 7 g salt per liter vatten i 
 •  mot dropsy och salthärdade parasiter. 
 • Kort bad; 15 – 20 g salt per liter i 10 minuter, 2 ggr i veckan. Hjälper mot svamp, utvärtes parasiter och vissa bakterier.

Notering: Vid saltkoncentration 1 g / liter och högre, undvik behandling med mediciner innehållande formalin, kaliumpermanganate eller benzocain. Klumpförebyggande medel Kaliumferrocyanid ( E536 ) och Natriumferrocyanid ( E535 ) kan reagera med syror i vatten vilket frigör giftig vätecyanidgas. Störst risk i mjukt vatten med lågt pH.

Fördelar med salt i vattnet:

 • stimulerar slemproduktionen
 • underlättar osmoregleringen
 • motverkar stress, svamp och parasitangrepp
 • förebygger nitritförgiftning
 • tar längre tid innan vattnet fryser till is om vintern

Nackdelar med salt i vattnet:

 • parasiter kan utveckla tolerans mot saltet
 • salthalten måste hela tiden justeras vid varje vattenbyte
 • kan endast tas bort från vattnet genom vattenbyten, vilket kan vara en lång process i stora dammar.
 • många vattenväxter trivs ej med en salthalt över 0,1%
 • minskar mängden syre i vattnet samt begränsar möjligheterna att använda andra mediciner om nödvändigt
 • Det faktum att slemproduktionen ökar tyder på att saltet faktiskt fungerar som en irritant på fisken. Högre doseringar upp mot 5 och 6 g per liter påverkar jonutbytet över gälarna och innebär en viss fysisk stress för friska fiskar.

Väteperoxid (H2O2)

3%-ig lösning finns att köpa på Apotek. Används för att avbryta kaliumpermanganatbehandling vid akut syrebrist. Kan även användas som kort bad mot encelliga utvärtes parasiter och till desinficering av sår. Är starkt etsande och får inte användas i eller i närheten av gälarna. Ej heller på friska fjäll, då dessa förstörs. Effektivt som blodstoppare.

 • Hela dammen; tag 0,05 ml 3% väteperoxidlösning per liter vatten. 
 • Kort bad; 10 ml 3% väteperoxidlösning per liter vatten i 10 – 15 minuter. 
 • För sårvård; 3% väteperoxidlösning försiktigt på en tops. Applicera på sårytan och låt ’bubbla’ en halv minut. Torka bort (försiktigt så att infektionen inte sprids) och gör om proceduren en till två gånger.

Notering: Väteperoxid bryts ner successivt till vatten och syre och ska förvaras mörkt och svalt.