Morenicol Lernex AntiFlukes

För behandling av mask- och kräftdjursparasiter på prydnadsfisk. Morenicol Lernex Anti Flukes är effektivt mot Gyrodactylus och Dactylogyrus vilket numer är vanligt förekommande parasiter på koi och guldfisk. Gyrodactylus, skinnmask, föder levande ungar medan Dactylogyrus, gälmask, lägger ägg.Lernex är även effektivt mot Lernea (ankarmask) Argulus (karplus) Piscola (fiskigel) och Ergasilus (hoppkräfta)Ofarlig för stör. Kan kombineras med salt upp till 0,3%. Dosering: 40 gram per 1000 liter dammvatten. Doseringsmått finns i förpackningen. Se till att ha god syresättning i dammen under behandlingen. Vid behov kan behandlingen upprepas efter 14 dagar.

Varningar:

 • Endast för prydnadsfisk
 • Håll utom räckhåll för barn
 • Förvara i rumstemperatur, torrt och mörkt.
 • Undvik kontakt med ögon och hud.
 • Andas inte in damm.
 • Förslut förpackningen väl

Fish Pharma GTC

Fish Pharma GTC används mot alla encelliga parasiter och sötvattensvamp. Aktiv substans per liter: acriflavine 7 g, malakitgrön 7 g. Bruksanvisning: Dosera 17 ml per 1000 liter vatten dag 1, 3 och 5. Stäng av UV-ljus och Ozone generatorer under hela behandlingen. Byt 10% vatten dag 2 och 4 samt 25% på dag 6. Mata inte fiskarna under pågående behandling.

Varningar:

 • Använd ej denna produkt inomhus.
 • Använd skyddshanskar.
 • Håll utom räckhåll för barn.
 • Använd ej i vatten med en hårdhet under 5 dH.
 • Endast för prydnadsfisk.
 • Förvara i rumstemperatur.

Morenicol Lernex Pro

Morenicol Lernex Pro innehåller 3 olika aktiva substanser och är speciellt utvecklad för resistenta gäl- och skinnmaskar på prydnadsfisk.

 • 1000 ml räcker till 20.000 liter dammvatten
 • 2500 ml – räcker till 50.000 liter dammvatten

Dosering: 1 ml per 20 liter dammvatten (50 ml per 1000 liter) Doseringsmått, 15 ml = 18 gram, finns i förpackningen. Se till att ha god syresättning i dammen under behandlingen. Vid behov kan behandlingen upprepas efter 14 dagar.

I början av behandling med Lernex-Pro kan parasiternas aktivitet öka, vilket irriterar fiskarna mer. Håll ett noga öga och se till att fisk inte kan hoppa ur dammen. Ofarlig för stör. Kan kombineras med salt upp till 0,3%.

Koidokter Anti-Worm

Anti-Worm från ’The Koidokter’ Maarten Lammens, räcker till behandling av 50 m3 dammvatten

Koidokter Anti-Worm är ett preparat verksamt mot skinnmaskar (Gyrodactylus), gälmaskar (dactylogyrus) och invärtes maskar.

Dosering: 6 gram per 1000 liter dammvatten. Lös upp med lite dammvatten i en hink eller vattenkanna innan det administreras jämt i dammen. Mot gälmask upprepa behandlingen efter ca 6 dagar. Använd endast 80% av dosen om pH är lägre än 7!Filtret kan fortsätta att arbeta under behandlingen. UV och ozon stängs av i 4 dagar. En vecka efter den sista behandlingen görs ca 20% vatten. Det är tillåtet att mata fiskarna måttligt under behandlingstiden. Koidokter Anti-Worm innehåller flubendazol och skadar inte filtret

Varningar! Kan användas för alla dammfiskar utom arter av guldfisk, som kan få en allergisk reaktion på den aktiva substansen.Denna behandling ska inte kombineras med andra kemikalier.Används inte under 7 °C.Förvaras torrt och utom räckhåll för barn.Undvik att svälja eller andas in damm.

Väteperoxid

Vid akut syrebrist i dammen samt för att avsluta behandling med kaliumpermanganat. Dosera 8 ml per 1000 liter dammvatten. Späd med dammvatten i en stor vattenkanna och tillsätt långsamt i dammen. Var noga med att inte hälla direkt på fiskarna. Bruksanvisning och säkerhetsdata på svenska medföljer produkten.

Förpackning: 1 liter → 125.000 liter

VARNING! Läs bipacksedeln innan du använder produkten.

Varningar: Frätande, var aktsam när du tillsätter väteperoxid i dammen. Håll utom räckhåll för barn. Skadligt vid förtäring, uppsök genast läkare. Risk för allvarliga ögonskador. Oxiderar metall. Om flaskan känns spänd/ uppblåst, öppna och stäng korken för att släppa ut övertryck. Förvaras mörkt och svalt.

OBS! Får ej användas till sårrengöring

Privatpersoner behöver tillstånd för denna produkt!

Kaliumpermanganat

Kaliumpermanganat används som oxideringsmedel av parasiter, bakterier och svamp på prydnadsfisk samt för nedbrytning av organiska föroreningar i dammar. Bruksanvisning och säkerhetsdata på svenska medföljer produkten. Guldid kan vara känslig för behandling. Giftigt för stör!

VARNING! Läs bipacksedeln noga innan du använder produkten.
 • Får ej förtäras
 • Undvik hudkontakt
 • Vid stänk i ögonen spola genast med rikligt med vatten och kontakta läkare.
 • Kan reagera häftigt med oxiderbara ämnen.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Obs! Läs bipacksedeln innan du använder produkten.

Tom förpackning lämnas till insamling av miljöfarligt avfall!

Finns i förpackning 250 g och 1.5 kg